Skip to content

پروژه‌ها و مشتریان

پروژه‌ها و مشتریان

بزرگ‌ترین سرمایه‌ی نفیس فلو، مشتریان و اعتماد آنان به این شرکت است.

ما با پشتوانه مدیران مجرب و توان مهندسی بالا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان انواع پمپ‌های آب‌رسانی مورد استفاده در مصارف شهری، کشاورزی و صنایع کشور، همواره در راستای جلب رضایت مشتریان خود گام برمی‌داریم.

 

پروژ‌ه‌های نفیس

مشتریان نفیس

بزرگ‌ترین سرمایه‌ی نفیس فلو، مشتریان و اعتماد آنان به این شرکت است.

ما با پشتوانه مدیران مجرب و توان مهندسی بالا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان انواع پمپ‌های آب‌رسانی مورد استفاده در مصارف شهری، کشاورزی و صنایع کشور، همواره در راستای جلب رضایت مشتریان خود گام برمی‌داریم.

 

پروژ‌ه‌های نفیس

لیو نفیس پارس